FROSCH EKO PROSTREDEK NA MYTI NADOBI SODA - DAVKOVAC 400ML