BIOLIT TEKUTA NAPLN DO ELEKTRICKEHO ODPAROVACE 45 NOCI